Genetika Articles Three-dimensional scaffold made from recombinant spider silk protein for tissue engineering

Three-dimensional scaffold made from recombinant spider silk protein for tissue engineering

Three-dimensional scaffold made from recombinant spider silk protein for tissue engineering

I. I. Agapov, O. L. Pustovalova, M. M. Moisenovich, V. G. Bogush, O. S. Sokolova, V. I. Sevastyanov, V. G. Debabov, M. P. Kirpichnikov

Doklady Biochemistry and Biophysics 04/2012; 426(1):127-130.

07.04.2012, 3127 просмотров.